Privacyverklaring

Gebruikersovereenkomst

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door SPOVA vzw op haar site www.spova.be. De gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Je kan de SPOVA-website op www.spova.be vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over de organisatie, artikels en diensten van SPOVA vzw. Je kan artikels e.d. oproepen, bekijken en lezen zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als je wil lid worden, brochure wil aanvragen, deelnemen aan wedstrijden, bepaalde diensten wil ontvangen moet je je persoonsgegevens meedelen. Telkens als je persoonlijke informatie verstrekt, zal SPOVA vzw ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1.1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die SPOVA vzw verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan enkel geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van SPOVA vzw, die deze informatie nodig hebben om hun functie uit te oefenen. De informatie zal louter voor interne doeleinden worden verwerkt. SPOVA vzw geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat SPOVA vzw persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, bijvoorbeeld bij specifieke evenementen die voor een of meer doelgroepen van SPOVA vzw worden georganiseerd, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt er uitdrukkelijk om je toestemming gevraagd.

1.2. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschik je over een aantal rechten in verband met de persoonsgegevens. Je hebt het recht de gegevens die SPOVA vzw over jou geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat je persoonsgegevens uit het bestand van SPOVA vzw verwijderd worden. Je kan je daarvoor wenden tot info@spova.be .

Het verzetsrecht verleent je het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Voor meer algemene informatie kan je steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.